Chirashi saumon

14,90

Chirashi saumon tataki cheese

16,00

Chirashi saumon thon

15,50

Donburi poulet

12,50

Soba légumes

10,00

Soba poulet

11,50

Soba saumon

12,00

Tartare saumon avocat (grand)

13,00